Informasjon

Sandnes Ølklubb ble stiftet i 2005

Sandnes Ølklubb sitt hovedmål er å fremme medlemmenes interesse og kunnskap om øl og ølkultur.

Klubben vil arbeide for dette ved å:

- Arrangere foredrag / ølsmaking med eksterne foredragsholdere

- Arrangere ølsmaking ved at medlemmene selv står for ølsmaking og informasjon.

- Samarbeide med restauranter / matfaglig miljø om arrangement med fokus på øl og mat.

- Arrangere turer til aktuelle bryggerier, produsenter o.l

Styret i Sandnes Ølklubb består av følgende medlemmer:

Verv: Person: Kontakt:

President Magne Melstveit magne@sandnesolklubb.no

99457031

Visepresident Katrine Sjursæther katrine@sandnesolklubb.no

/sekretær 954 48 631

Seremonimester Sigrid Sirevåg sigrid@sandnesolklubb.no

95072020

Seremonisvenn Ann Kristin Thommasen ann-kristin@sandnesolklubb.no

40490589

Ølmester Trygve Forsberg 95037003

 

 

 

 

 

Vedtekter

 

Vedtekter For Sandnes Ølklubb, org.nr.988 107 166.

Første gang registert den 10.05.2005, sist endret 09.03.2007.

§ 1. Klubbens formål

Sandnes Ølklubb (S.Ø.K.) sitt hovedmål er å fremme medlemmenes interesse og kunnskap om øl og ølkultur. Dette gjøres gjennom ølsmaking og kunnskapsformidling om øl og ølkultur. Videre vil forståelse av sammenhengen mellom øl og mat være grunnleggende. Klubben skal arbeide for sitt mål på en måte som fremmer et godt og sosialt miljø blant medlemmene. Klubben er uavhengig mht. bryggerimerke.

 

§ 2. Klubbens arbeidsform

Kunnskap om øl, ølkultur og øl i kombinasjon med mat kan utvikles på flere måter.

Klubben vil arbeide for dette ved å:

Arrangere foredrag / ølsmaking med eksterne foredragsholdere.

Arrangere ølsmaking ved at medlemmene selv står for ølsmaking og informasjon.

Samarbeide med restauranter / matfaglig miljø om arrangement med fokus på øl og mat.

Arrangere turer til aktuelle bryggerier, produsenter og lignende.

 

§ 3. Klubbens navn og adresse

Klubbens navn er:

Sandnes Ølklubb

Adresse: Anne Grimdalensvei 4.B.

4317 Sandnes.

Telefoner: 99457031 / 95448631

Mail: post@sandnesolklubb.no

Hjemmeside: www.sandnesolklubb.no

Organisasjonsnr: 988 107 166.

Stiftelsesdato: 08. Januar 2005.

§ 4. Klubbens Generølforsamling. ( Årsmøte)

Generølforsamling er klubbens øverste organ.

Generølforsamling skal avholdes årlig innen utgangen av april.

Generølforsamlingen skal velge en valgkomité som skal spørre det sittende styre om de tar gjenvalg. Valgkomiteen har i tillegg som oppgave å sette sammen forslag til eventuelt nytt styre.

Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

Saker som skal behandles på generølforsamlingen må skriftlig være styret i hende innen utgangen av januar.

For å ha stemmerett på generølforsamlingen må medlemskontingent være innbetalt til rett tid.

Vedtektsendring skal kun skje på generølforsamlingen og med 2/3 stemmer. Det er kun klubbens humler som har stemmerett på generølforsamlingen, og humlekontingenten må være innbetalt innen forfall for å beholde plassen blant humlene.

§ 5. Klubbens ekstraordinære generølforsamling

Ekstraordinær generølforsamling skal avholdes innen 14 dager dersom flertallet av medlemmene skriftlig krever dette.

Ved stemmelikhet har presidenten dobbelstemme.

§ 6. Kollegiet

Kollegiet er klubbens styre. Det består av 5 personer:

President / Finansmester: Er for alltid, eller til han ønsker å gå av.

Visepresident / Sekretær: Er for alltid, eller til han ønsker å gå av.

Seremonimester: Velges for 2 år, eller partall år.

Seremonisvenn: Velges for 1 år, eller oddetall år.

Ølmester: Velges for 2 år, eller partall år.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 av styret være samlet.

Styrets oppgave vil i hovedsak være å planlegge reisemål, føre regnskap og medlemskartotek, samle inn kontingent og treffavgift samt ivareta klubbens interesse for den edle drikk.

§ 7. Klubbens medlemmer

Klubbens medlemmer deles inn i to (2) kategorier. Humlene og ordinære medlemmer.

Ordinære medlemmer kan skriftlig søke opptak til humlene etter minimum 12 måneders medlemskap. Søknaden sendes kollegiet ved visepresident. Søknader mottas kun i perioden 01.11. – 31.12.

Det søkende medlemmet må anbefales av en eller flere humler, og opptaket skjer på generølforsamlingen. Kollegiet forbeholder seg retten til å forkaste søknader til humlene. Generølforsamlingen avgjør hvem som tas opp som nye humler, ved at alle er enige.

§ 7.1. Humlene

Klubbens antall humler er for tiden inntil 50 personer.

Humlemedlemskapet tas opp til vurdering dersom fraværet overskrider mer enn 50 % oppmøte til treff i klubbens regi. Dette gjelder kun hvis fraværet er uten gyldig grunn.

Humler som ikke møter uten å ha gitt beskjed eller som ikke har gyldig fraværsgrunn blir ”nedsatt” til vanlig medlem. Denne fraværsgrunnen må være styre i hende senest en uke før møte.

Humlemedlemmet kan også ekskluderes dersom det setter klubbens navn og rykte i vanry eller unnlater å betale års kontingent. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Alle humler får utstedet eget Humlekort. ( Medlemsbevis).

Alle humler må anskaffe seg klubbens skjorte eller T-skjorte.

§ 7.2. Ordinære medlemmer

Som medlem kan opptas ethvert frisinnet menneske over 25 år. Kjønn, alder, yrke, trosretning, nasjonalitet, hudfarge og andre lignende mindre viktige ting er uten interesse for klubben.

Klubbens antall ordinære medlemmer er ubegrenset.

Medlemmet kan ekskluderes dersom det setter klubbens navn og rykte i vanry, eller unnlater å betale års kontingent. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Alle ordinære medlemmer får utstedet eget Medlemsbevis.

Alle klubbens medlemmer må anskaffe seg klubbens T-skjorte.

§ 7.3. Æresmedlemmer

Kollegiet kan utnevne æresmedlemmer og andre bevis for klubbens gunst etter eget forgodtbefinnende.

§ 8. Klubbens regnskap

Medlemskap og regnskap går fra 01.01. til 31.12. hvert år. Det opprettes egen konto som disponeres av Finansmester. Finansmester er ansvarlig for klubbens regnskap.

Finansmester og president har prokura på S.Ø.K. sin konto.

Regnskapet skal før generølforsamling gjenomgås og godkjennes av oppnevnt revisor. Revisor oppnevnes av generølforsamlingen. Revisor kan ikke være styremedlem.

§ 9. Tilknyttet organisasjon

Dersom klubben går til opphør, skal klubbens aktiva tilfalle et veldedig formål som velges av klubbens styre.

Oppsparte midler på reisekonto, tilbakebetales det enkelte medlem.

§ 10. Valgkomité

Valgkomiteen er ansvarlig for å ha klart forslag til styre påfølgende generølforsamling. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges på generølforsamlingen.

Medlemmer til valgkomiteen velges for 2 år om gangen. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke velges inn i styret.

§ 11. Utmerkelser.

Dersom en av klubbens medlemmer gjør noe som tjener klubbens ve og vel, kan dette bli belønnet med tittelen ”master of beer ”.

Her må styret være enstemmig.

§ 12. Møter

§ 12.1. Humlemøter

Det skal gjennomføres minimum 3 Humlemøter pr. år. Dato for Humlemøtene settes av styret. Styret ved Seremonimester og Seremonisvenn er ansvarlig for å arrangere Humlemøtene. Humlemøtene bør inneholde følgende agenda.

1. Styret ønsker velkommen

2. Gjennomgang av møtereferat fra forrige treff

3. Klubbsangen fremføres

4. Vertskapet presenterer Tema for møtet

5. Ølsmaking

6. Matservering

7. Blindtest

 

På disse møter skal alle humler iføre seg klubbens skjorte eller T-skjorte.

§ 12.2. Medlemsmøter

Det skal arrangeres minimum 4 treff i året. Også på disse møter skal alle være iført klubbens skjorte eller T-skjorte.

Pubkveldene annonseres på klubbens nettsider, og med SMS melding. Pubkveldene byr på aktiviteter som foredrag, Quiz og sosialt samvær. Øl og kultur settes i fokus.

§ 13 Medlemskontingent og møteavgift

Formålet med medlemskontingenten er at den brukes til å dekke utgifter til klubbens drift og eksterne foredragsholdere. Medlemskontingent er for tiden kr. 300,- pr. år. Og i denne pris følger en klubb T-skjorte.

Formålet med møteavgiften er å dekke utgifter til mat og drikke samt ølsmaking på møtene. Møteavgiften er for tiden kr. 50,- pr. møte, kan endres av styret.

Det er styret sin oppgave å bestemme medlemskontingenter og møteavgift.

§ 14 Reiser

Reiser som arrangeres i klubbens regi er først og fremst forbeholdt Humlene, men det åpnes for ordinære medlemmer ved behov / ønsker. Klubbens reiser skal inneha et faglig opplegg, enten ved besøk hos produsenter eller på festivaler.

Alle medlemmer og humler kan spare på klubbens sparekonto, til reiser og diverse.

Kontonummer utleveres fra styret.

Finansmester har til enhver tid oversikt over oppspart beløp som presenteres på møter, i forkant av reiser eller på oppfordring av medlemmer.

§ 15 Dugnader / Sponsorinntekter

Det forventes at humlene stiller opp til dugnad i regi av klubben.

Eventuelle sponsorinntekter skal i sin helhet gå til klubbarbeid og ulike arrangementer.

Sponsorinntekter skal dog ikke gå til subsidiering av drikkevarer.

Sandnes Ølklubb

Anne Grimsdalsvei

Org nr. 988 107 166

Kontakttelefon:

99457031

post@sandnesolklubb.no